GPS: 48.9040705, 21.4593696

Lokalita

NETOPIERE V SLANSKÝCH VRCHOCH

NETOPIERE V SLANSKÝCH VRCHOCH

Súčasťou Slovenských opálových baní je Chránený areál Dubnícke bane, ktorý bol vyhlásený v roku 1964 na ochranu netopierov. V súčasnom období opálové bane sú domovom cca 4000 jedincov netopierov. V CHLÚ Červenica hibernuje 11 druhov: Podkovár veľký – Rhinolophus ferrumequinum Podkovár malý – Rhinolophus hipposideros Netopier veľký – Myotis myotis Netopier brvitý – Myotis emarginatus Netopier Blythov alebo ostrouchý – Myotis Blythii Netopier vodný – Myotis daubentonii Netopier pobrežný – Myotis dasycneme Netopier fúzatý – Myotis mystacinus Uchaňa čierna – Barbastella barbastellus Ucháč svetlý – Plecotus auritus Večernica pozdná – Eptesicus. Kvôli ich zimovaniu nerobíme free live prehliadky od 1 októbra do 31. Marca. V tomto období organizujeme len klasický turistický okruh, ktorý nezasahuje do miest ich zimovísk.

MINERÁLY V SLANSKÝCH VRCHOCH

MINERÁLY V SLANSKÝCH VRCHOCH

Od osady Dubník približne 500 m sa nachádza ortuťové ložisko Dubník – Hg rudy. Rumelka bola prvým nerastom, ktorý sa začal na tomto území ťažiť. Ťažba prebiehala od 15. do konca 18. storočia.

V roku 2002 bola ukončená úloha Komplexné zhodnotenie zatvoreného ložiska Dubník – ortuťové ložisko.

Rumelka sa tu nachádza vo forme impregnácií s pyritom a markazitom a tiež v podobe žiliek hrubých do 1,5 mm.

Druhotné, alebo sekundárne minerály, nachádzajúce sa v Slovenských opálových baniach: limonit, alunogén, halotrichit, fibroferit, melanterit, jaroshit, copiapit, pickeringit, co-pickeringit, epsomit, hydrohexit, sádrovec a iné sírany.

Sprievodné minerály: pyrit, markazit, chalcedón, antimonit

FLÓRA SLANSKÝCH VRCHOV

FLÓRA SLANSKÝCH VRCHOV

Opálové bane sú časťou pohoria Slanské vrchy podľa fytogeografického členenia radíme ich do oblasti západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale) a do obvodu predkarpatskej flóry (Praecarpaticum).

V extrémnych podmienkach hrebeňov nájdeme kyslé porasty bukov obohatené o prítomnosť chvostníka jedľovitého, bielomachu sivého a čučoriedky obyčajnej.

Pre celé územie sú charakteristické rozmanité druhy orchideí, ktoré rastú všade roztrúsene. Vzácny je napríklad horec luskáčikovitý, kukučka vencová a mechúrik stromkovitý. Ozdobou vrcholu Šimonky je prilbica pestrá podobná prilbici modrej.

 

 

VÝLETY V OKOLÍ

  • Výstup na Šimonku
  • Gejzír v Herľanoch
  • Rankovské skaly
  • Vysielač Dubník
  • Pomník Emmy Goldschmidtovej
  • Turistický chodník z Červenice až na Šimonku – modrá turistická značka
  • Zlatá Baňa – jedna z piatich vytypovaných nádejných lokalít na Slovensku na ťažbu zlata. V súčasnosti sa tu nachádzajú zaujímavé informačné tabule pri štôlňach.
  • Solivar – len 20 km smerom do Prešova sa nachádza národná kultúrna pamiatka – výrobňa soli.