GPS: 48.9040705, 21.4593696

Who we are

History

A world-unique location of the oldest opal mines extends amidst the realm of Slánske vrchy mountains. The Dubnik mines are an internationally, historically, and culturally important area whose roots date back to pre-Roman times. Precious Slovak opal enchanted many monarchs, alchemists, and poets. Even today, it may also fascinate you.

Take a look into the past of magic opal.

Minerály

Slovenský opál je certifikované zemepisné označenie drahého opálu, ktorý pochádza z ložísk v Slanských vrchoch na Východnom Slovensku. Slovenský opál je prírodný amorfný oxid kremičitý s premenlivým obsahom vody (SiO2. nH2O) charakteristický svojou hrou farieb a vysokou estetickou hodnotou.

Slovenský opál predstavuje mineralogicky najcennejší typ opálu – opál AG. Na základe svojej definície v úradnom vestníku sa delí na tri variety: mliečny – základ tvorí biely priehľadný a polopriehľadný opál, mliečny s hrou farieb viditeľnou na povrchu i vnútri opálu, krištáľový – základ tvorí krištáľovopriehľadný a polopriehľadný opál s hrou farieb viditeľnou na povrchu i vnútri opálu. Matrix tvorí materská andezitová hornina, ktorá je čiastočne presýtená opálovou hmotou, ktorá vytvára plôšky, vrstvičky, žilky opálu s hrou farieb.

Lokalita

NETOPIERE V SLANSKÝCH VRCHOCH

NETOPIERE V SLANSKÝCH VRCHOCH

Súčasťou Slovenských opálových baní je Chránený areál Dubnícke bane, ktorý bol vyhlásený v roku 1964 na ochranu netopierov. V súčasnom období opálové bane sú domovom cca 4000 jedincov netopierov. V CHLÚ Červenica hibernuje 11 druhov: Podkovár veľký – Rhinolophus ferrumequinum Podkovár malý – Rhinolophus hipposideros Netopier veľký – Myotis myotis Netopier brvitý – Myotis emarginatus Netopier Blythov alebo ostrouchý – Myotis Blythii Netopier vodný – Myotis daubentonii Netopier pobrežný – Myotis dasycneme Netopier fúzatý – Myotis mystacinus Uchaňa čierna – Barbastella barbastellus Ucháč svetlý – Plecotus auritus Večernica pozdná – Eptesicus. Kvôli ich zimovaniu nerobíme free live prehliadky od 1 októbra do 31. Marca. V tomto období organizujeme len klasický turistický okruh, ktorý nezasahuje do miest ich zimovísk.

MINERÁLY V SLANSKÝCH VRCHOCH

MINERÁLY V SLANSKÝCH VRCHOCH

Od osady Dubník približne 500 m sa nachádza ortuťové ložisko Dubník – Hg rudy. Rumelka bola prvým nerastom, ktorý sa začal na tomto území ťažiť. Ťažba prebiehala od 15. do konca 18. storočia.

V roku 2002 bola ukončená úloha Komplexné zhodnotenie zatvoreného ložiska Dubník – ortuťové ložisko.

Rumelka sa tu nachádza vo forme impregnácií s pyritom a markazitom a tiež v podobe žiliek hrubých do 1,5 mm.

Druhotné, alebo sekundárne minerály, nachádzajúce sa v Slovenských opálových baniach: limonit, alunogén, halotrichit, fibroferit, melanterit, jaroshit, copiapit, pickeringit, co-pickeringit, epsomit, hydrohexit, sádrovec a iné sírany.

Sprievodné minerály: pyrit, markazit, chalcedón, antimonit

FLÓRA SLANSKÝCH VRCHOV

FLÓRA SLANSKÝCH VRCHOV

Opálové bane sú časťou pohoria Slanské vrchy podľa fytogeografického členenia radíme ich do oblasti západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale) a do obvodu predkarpatskej flóry (Praecarpaticum).

V extrémnych podmienkach hrebeňov nájdeme kyslé porasty bukov obohatené o prítomnosť chvostníka jedľovitého, bielomachu sivého a čučoriedky obyčajnej.

Pre celé územie sú charakteristické rozmanité druhy orchideí, ktoré rastú všade roztrúsene. Vzácny je napríklad horec luskáčikovitý, kukučka vencová a mechúrik stromkovitý. Ozdobou vrcholu Šimonky je prilbica pestrá podobná prilbici modrej.