GPS: 48.9040705, 21.4593696

Slovak opal

Slovenský opál je certifikované zemepisné označenie drahého opálu, ktorý pochádza z ložísk v Slanských vrchoch na Východnom Slovensku. Slovenský opál je prírodný amorfný oxid kremičitý s premenlivým obsahom vody (SiO2. nH2O) charakteristický svojou hrou farieb a vysokou estetickou hodnotou.

Obsah
– 1 Nálezisko
– 2 Charakteristika
– 3 Variety
– 8 Referencie

Nálezisko
Nálezisko Slovenského opálu je situované na Východnom Slovensku v pohorí Slanské vrchy, v katastrálnom území obcí Červenica, Zlatá Baňa a Zamutov. Slovenské opálové bane sú vymedzené plochou (Chráneným ložiskovým územím) CHLÚ Červenica I. Opál je ťažený v dobývacom priestore DP Červenica spoločnosťou Opálové bane Libanka, s.r.o .

Charakteristika
Vznik opálu je dôsledkom prieniku fluíd bohatých na SiO2, ktoré pri hydrotermálnej alebo hydrotermálno-postvulkanickej fáze vypĺňali pukliny a drobné trhliny v andezitovej materskej hornine, čo vytvorilo opálové hniezda, žilky a náteky. Vzhľad Slovenského opálu ovplyvňuje skladba veľmi drobných gélovitých guľôčok s priemerom 0,2 – 0,8 nm pozostávajúcich z cristobalitu. Ak majú guľôčky gélu uvedenú veľkosť, na ich povrchu dochádza k rozkladu svetla a typickej opalizácii. Ak sú guľôčky menšie, k opalizácii nedochádza. Slovenský opál tvorí z 90 – 91 % cristobalit, čo zabezpečuje výraznú produkciu spektrálnych farieb.

Obecný opál sa vyskytuje aj na niekoľkých ďalších, ale menej významných náleziskách v Slanských vrchoch. Zoznam nálezísk obecných opálov je uvedený v publikácii Opály Slovenskej a Českej republiky.

Slovenský opál je jediný „drahý“ opál, ktorý sa vyskytuje na území Európy a Ázie, a preto názov zemepisného označenia nie je tvorený názvom konkrétneho miesta nálezu, ale názvom odvodeným od názvu celej krajiny „Slovensko“ – Slovenský. Druhú časť názvu tvorí označenie minerálu – opál. Dňa 11. októbra 2016 bolo na Úrade priemyselného vlastníctva SR zaregistrované Osvedčenie o zápise zemepisného označenia výrobku „Slovenský opál“. Dňa 10. novembra 2016 bolo zaregistrované Osvedčenie o zápise zemepisného označenia výrobku „Slovenský opál“ v WIPO – Svetová organizácia duševného vlastníctva (World Intellectual Property Organization), pod registračným číslom 1061.

Variety
Slovenský opál predstavuje mineralogicky najcennejší typ opálu – opál AG. Na základe svojej definície v úradnom vestníku sa delí na tri variety:
mliečny – základ tvorí biely priehľadný a polopriehľadný opál mliečny s hrou farieb viditeľnou na povrchu i vnútri opálu
krištáľový – základ tvorí krištáľovopriehľadný a polopriehľadný opál s hrou farieb viditeľnou na povrchu i vnútri opálu

Matrix tvorí materská andezitová hornina, ktorá je čiastočne presýtená opálovou hmotou, ktorá vytvára plôšky, vrstvičky, žilky opálu s hrou farieb.

Podľa stálosti H20 delíme Slovenský opál na:
– hydrofan
– opál, ktorý nevykazuje známky hydrofanu