ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Reklamácia

Obchodné podmienky pre E shop – Zlatníctvo, 

www.opalovebane.com

Slovenská obchodná inšpekcia (Ústredný inšpektorát, Slovenskej obchodnej inšpekcie, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27) je orgánom dozoru alebo dohľadu , ktorému činnosť poskytovateľa služieb na internetovom obchode

www.opalovebane.com  a kamennom obchode Zlatníctvo Libanka so sidlom Floriánova 12, 080 01 Prešov podlieha. Konkrétne pokyny nájdete na stránke

www.soi.sk.

Ak žijete v inom členskom štáte EÚ ako na Slovensku, môžete využiť portál Európskej komisie na elektronické podávanie sťažností. Svoju sťažnosť môžete podať tu:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . V sťažnosti by ste mali uviesť aj našu emailovú adresu:

slovakiaopal@slovakiaopal.com Puncový úrad je ďalším kontrolným orgánom.

 

I. ÚVOD:

Na týchto stránkach je prevádzkované internetové zlatníctvo www.slovakiaopal.com ponúkajúce predaj vybraného spotrebného tovaru. Prevádzkovateľom

www.opalovebane.com a dodávateľom ponúkaného tovaru je firma Opálové bane Libanka, s.r.o., so sídlom Floriánove 12, 080 01 Prešov, IČO: 45571503, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel s.r.o. Vložka číslo: 23028/P, IČ DPH: SK2023036301, prevádzka Zlatníctvo Libanka ,Floriánova 12 , 080 01 Prešov

 

II. IDENTIFIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN:

predávajúci:

Opálové bane Libanka, s.r.o., so sídlom Floriánova 12 ,080 01 Prešov, IČO: 45571503, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel s.r.o. Vložka číslo: 23028/P, IČ DPH: SK2023036301,

kupujúci:

Zákazníkom sa rozumie užívateľ (všetky fyzické a právnické osoby bez obmedzenia) , ktorý má možnosť objednať si produkty na stránke Prevádzkovateľa. Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky Zákazníka zásielka určená. Miestom určenia sa rozumie miesto určené Zákazníkom, na ktoré je Prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie zásielky. Zásielkou sa rozumie tovar, ktorý je súčasťou ponuky Prevádzkovateľa na stránkach nákupného centra

 

III. PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY:

Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene.

Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

Predmetom kúpy podľa uzavretej kúpnej zmluvy je tovar špecifikovaný čo do výrobku, názvu, druhu, množstva, váhy, rozmerov, ceny apod. v objednávke kupujúceho.

 

IV. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.slovakiaopal.sk v časti „Osobné údaje“.

Prevádzkovateľ internetových stránok

www.opalovebane.com sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane. Vyhradzujeme si právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). V tomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

V. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY:

Potvrdenie prijatej objednávky Vám systém zašle automaticky e-mailom. V deň odoslania zásielky kuriérom budete o tom taktiež informovaný e-mailom. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

 

VI. DODACIE LEHOTY A PODMIENKY:

Tovar sa doručuje kuriérskou službou UPS, DPD alebo Slovenskou poštou – podľa želania zákazníka. Doba doručenia tovaru závisí od typu doručenia, ktorý bol pri objednaní tovaru zvolený. Ak je objednaný tovar zaplatený, alebo objednaný na dobierku a nachádza sa na sklade, je tovar doručený do 5 pracovných dní. Mimo SR 3 až 10 pracovných dní. Predávajúci neberie na seba zodpovednosť za omeškanie dodávky tovaru spôsobenú meškaním doručovacej služby.

 

VII. POPLATKY ZA DORUČENIE A BALENIE TOVARU:

Všetok objednaný tovar je doručovaný v SR podľa platných stanovených cenníkov pošty alebo kuriéra. Objednávateľ už neplatí nijaké ďalšie poplatky za balné! Všetky akcie platia do vypredania zásob pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak. Všetky ceny a poplatky sú už s DPH.

 

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU A ZÁRUKA:

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, tj. ihneď po prvom použití výrobku. Pozdnejšie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

Záruka:

Na všetok tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade potreby sprostredkujeme aj pozáručný servis Informácie o servisných miestach pre pozáručný servis, Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

 

IX. REKLAMÁCIE:

Pre reklamáciu tovaru platia príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka, taktiež i zákona o ochrane spotrebiteľa. Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu.

V prípade otázok k reklamácii tovaru, nás prosím kontaktujte e-mailom na adresu slovakiaopal@slovakiaopal.com ,

www.opalovebane.com, alebo telefonicky, viď. kontakty.

Postup pri uplatnení reklamácie:

Kupujúci je povinný vypísať reklamačný formulár, ktorý je na stiahnutie na našej stránke v spodnej časti obchodných podmienok, kde uvedie svoje meno a priezvisko, adresu , tel. číslo , číslo objednávky, dátum prebratia tovaru a popis reklamovanej vady tovaru.

Reklamovaný tovar zasiela kupujúci spolu s reklamačným formulárom po telefonickej dohode na našom čísle 0918500741 a my sa už o všetko postaráme zabezpečíme vyzdvihnutie tovaru od zákazníka prostredníctvom kuriéra aj dopravu k nám.

Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Odporúčame vám odoslaný tovar poistiť.

Zmluva s kuriérskou službou nám umožňuje skontrolovať reklamovaný tovar spolu s dokumentáciou v prítomnosti vodiča. Doručenie nevhodne zabezpečeného tovaru bez povinnej dokumentácie inými kuriérskymi službami, ktoré si sami zvolíte, môže skomplikovať prevzatie reklamácie v prípade, ak nám tieto kuriérske služby neumožnia pri prevzatí vykonať kontrolné úkony.

Kupujúci je povinný predávajúcemu zaslať aj faktúru alebo kópiu faktúry , ktorú obdŕžal s objednaným tovarom (faktúra slúži ako doklad o kúpe aj v prípade reklamácie).

Predávajúci spíše reklamačný zápis, v ktorom uvedie:

a) meno a adresu zákazníka;
b) názov výrobku, výrobné číslo, cenu, dátum zakúpenia výrobku;
c) popis nedostatku – dôvod reklamácie;
d) dátum, kedy bola reklamácia uplatnená;
e) termín, dokedy bude vyriešená reklamácia (nesmie to byť dlhšie ako 30 dní od dátumu jej uplatnenia, pokiaľ sa predávajúci so zákazníkom nedohodne inak);
f) súčasťou protokolu je aj potvrdenie o kúpe tovaru. Prevzatie tohto dokladu a výrobku na reklamáciu predávajúci potvrdí v spísanom zápise o reklamácii.

Originál reklamačného listu dostane zákazník, kópia ostáva predávajúcemu.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 14 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

odovzdaním opraveného tovaru,

výmenou tovaru,

vrátením kúpnej ceny tovaru,

vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. V ostatných prípadoch nebude môcť predávajúci opraviť poškodený tovar v rámci záruky a v prípade ak kupujúci po upozornení na túto skutočnosť požiada o jeho opravu, bude povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s vykonaním servisného zásahu a opravou takéhoto tovaru.

Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar, neodbornú montáž, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru, neodbornú inštaláciu.

Všetky právom uplatnené opravy sú v záručnej dobe bezplatné. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodborného zásahu do výrobku počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho. Spolu s tovarom odošle kupujúcemu aj kópiu reklamačného protokolu so stanoviskom predávajúceho k reklamácii a záznamom o jej riešení.

Vybavením reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Predávajúci je povinný na požiadanie Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia a kópiu dokladu o vybavení reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatní počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatní po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 30 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa osobitného predpisu.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Opálové bane Libanka s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

 

X. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY:

Každú objednávku môžete zrušiť do 15:00 v deň objednania, ak bola objednávka prijatá do 15:00, alebo do 11:00 ak bola objednávka prijatá predchádzajúci deň po 15:00 e-mailom

www.opalovebane.com, alebo telefonicky na čísle +421 918 500 741 a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 14 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet alebo poštovým poukazom.

Prevádzkovatľ automaticky predpokladá, že jeho zákazníkmi sú spotrebitelia. Pokiaľ nie je zákazník spotrebiteľom a je poplatiteľom dane z pridanej hodnoty, je zákazník povinný túto skutočnosť prevádzkovateľovi oznámiť pri objednávke, alebo nejneskôr do 21 dní od okamihu dodania tovaru alebo prijatia platby pred dodaním tovaru a požiadať prevádzkovateľa o vystavenie faktúry s uvedením daňových údajov zákazníka. V prípade, že zákazník požiada o vystavenie faktúry s uvedením daňových údajov zákazníka neskôr ako po 21 dňoch od okamihu dodania tovaru alebo prijatia platby pred dodaním tovaru, nie je prevádzkovateľ povinný vystaviť zákazníkovi faktúru s uvedením daňových údajov zákazníka.

V zmysle §7 ods.1 a ods. 5 zákona 102/2014 Z.z. je spotrebiteľ oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odtúpiť od zmluvy uzavretej na dialku do 14 dní od prevzatia tovaru alebo aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, teda ešte pred dodaním tovaru.

Podľa § 9 ods. 1 cit. Zákona predávajúcí je povinný bez zbytočného odkladu, najnesôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

 

XI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY: (zásielkový obchod)

Ak je kupujúcim fyzická osoba – spotrebiteľ, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku.

Kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Tovar objednaný na zákazku, pri ktorom sa platí záloha do výroby (ako sú hlavne snubné prstene, prstene, retiazky a náramky inej veľkosti aké máme aktuálne na sklade) je tovarom zhotoveným podľa osobitných požiadaviek zákazníka a nevzťahuje sa naň možnosť odstúpenia od zmluvy a jeho vrátenia predávajúcemu v zákonnej lehote 7 pracovných dní.

Tovar je potrebné vrátiť vrátane prípadných darčekov. Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Tovar zasielajte prosím späť vrátane príslušenstva (originálny doklad o kúpe, záručný list, návod na použitie atď.). Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu alebo poškodenie zásielky.

Po doručení tovaru bude kupujúcemu vrátená kúpna cena, resp. jej časť prevodom na ním určený účet, alebo poštovou poukážkou v zmysle zákona najneskôr do 14 dní.

V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, predávajúci mu vráti všetky platby prijaté od spotrebiteľa na základe uzavretej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na doručenie tovaru spotrebiteľovi do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Predávajúci je zároveň povinný prebrať vrátený tovar.

Predávajúcí vráti spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe ak sa spotrebiteľ a predávajúci nedohodli na inom spôsobe platby. Spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky v zmysle zákona najneskôr do 14 dní.

V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

 

XII. Osobitné dojednania pri kúpe tovaru zo zlata

Zákazník je oprávnený, v lehote 90 dní od dodania tovaru predávajúcim, požiadať predávajúceho o spätnú kúpu dodaného tovaru, a to len v prípade, ak predmetom kúpy bol výrobok zo zlata. Uvedené oprávnenie je zákazník povinný uplatniť u predávajúceho písomne, telefonicky alebo emailom vo vyššie uvedenej 90 – dňovej lehote. V prípade výslovného záujmu predávajúceho o spätnú kúpu tovaru je zákazník povinný zaslať predmetný tovar predávajúcemu. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý. Odporúčame zaslaný tovar poistiť. Po doručení tohto tovaru predávajúci posúdi stav opotrebovanosti a funkčnosti tovaru a oznámi zákazníkovi v lehote 7 dní od prevzatia tovaru cenu, za ktorú predmetný tovar spätne odkúpi od zákazníka. V prípade akceptácie tejto ceny zákazníkom zaplatí predávajúci zákazníkovi v lehote 5 dní dojednanú cenu. V prípade ak nedôjde k dohode o spätnom odkúpení tovaru, predávajúci vráti tovar zákazníkovi, pričom zákazník je povinný uhradiť predávajúcemu náklady súvisiace so spätným doručením tovaru, ktoré sa uskutoční zaslaním na dobierku alebo poisteným listom.

 

XIII. MIERY UVÁDZANÉ PRI DANOM PRODUKTE:

Všetky miery produktu sú merané v najhrubšom a najširšom mieste šperku. Predávajúci nie je zodpovedný za nesprávne pochopenie tohto meracieho systému. V rámci hmotnosti je dodržaný systém zaokrúhľovania hmotnosti výrobkov ako je uvedené v puncovom zákone.

 

XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 29. marca 2016

Obchodné podmienky

Nami ponúkané šperky sú ručne a strojovo vyrábané zo striebra uznaným PU SR a 14 karátového zlata vo farbe žltej, bielej, červenej, rúžovej, príp. v ich kombináciach. V šperkoch s kameňmi sú vsadené zirkóny (biele priesvitné) alebo pravé prírodné kamene podľa špecifikácie. Šperky s diamantmi sú štandardne vyrobené zo 14 karátového zlata, diamanty sú minimálne kvality P1 a farby G. Tovar v rámci drahokamov je ponúkaný podľa zvláštnych podmienok uvedených samostatne v prílohe.

Spôsob objednávania

Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach. Váha uvedená v katalógu je iba orientačná a môže sa meniť v závislosti od Vašich konkrétnych požiadaviek (veľkosť prsteňa, dĺžka náramku, a pod.). Cena šperku bude vypočítaná podľa skutočnej váhy po vyrobení, pri zachovaní pomeru cena/váha. V prípade špeciálnych požiadaviek nás prosím kontaktujte na slovakiaopal@slovakiaopal.com telefonicky na 051 /7725896, +421 918 500 741 alebo osobne v našej predajni. V objednávke zároveň uveďte presnú špecifikáciu, ako veľkosť prsteňa, farbu zlata, dĺžku, znamenie.
Pokiaľ Vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu slovakiaopal@slovakiaopal.com.

Dodacie podmienky

Šperky a tovar uvedený na našich stránkach dodávame podľa Vašej objednávky. Šperky vyrobené na zákazku podľa Vašej objednávky a špecifikácie sú spoplatňované samostatne podľa cenotvorby spoločnosti Opálové bane Libanka, s.r.o.. Dodanie tovaru realizujeme zvyčajne do 14 dní, presný termín Vám oznámime v potvrdení objednávky.
Tovar bude doručený na Vašu adresu, šperky dodávame v rámci Slovenska a Českej republiky a ostaných uvedených krajín vo výbere. V prípade, že máte záujem vyzdvihnúť si objednaný tovar osobne, môžete tak urobiť v našej predajni na Floriánovej 12, 080 01 Prešov. Spôsob prevzatia, ktorý Vám viac vyhovuje, vyznačte v objednávke pri prezeraní košíka.

Vrátenie tovaru

Zakúpený tovar z nášho internetového obchodu máte právo do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru vrátiť. Odstúpenie od zmluvy musíte realizovať písomne formou listu doručeným na našu adresu spoločne s dokladom o kúpe. Výrobok odporúčame poslať ako poistený cenný list. Zaplatená cena výrobku Vám bude následne vrátená poštovou poukážkou, príp. pripísaním na účet v prípade podmienok uvedených v stati reklamácie.

Akceptácia platobných kariet

Pri nákupe v našej predajni môžete použiť platobné karty Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCardElectronic, Maestro. Platiť kartou môžete takisto pri objednávke prostredníctom nášho internetového obchodu.

Ochrana osobných údajov

Týmto prehlasujeme, že akékoľvek osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s Vami ako kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúcim sa objednaného tovaru (poskytnutie mena a adresy dodania).

Prevádzkovateľ týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Spoločnosti slovakiaopal@slovakiaopal.com alebo na poštovej adrese Spoločnosti: Opálové bane Libanka, s.r.o. , Floriánova 3201/12, 080 01 Prešov. Užívateľ udeľuje súhlas dobrovoľne. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Aby sme mohli vybaviť Vašu objednávku, musíme si uložiť Vaše osobné údaje – najmä meno, priezvisko a úplnú aktuálnu adresu. Poskytnutie údajov je z Vašej strany dobrovoľné, nepovinné a bez dôsledkov. Samozrejme máte právo požiadať o ich zmenu či úpravu tak, aby zodpovedali skutočnosti alebo tieto údaje nechať z databázy celkom odstrániť. Za účelom zmien, prosím, kontaktujte

www.opalovebane.com alebo telefonicky +421 918 500 741.