Prevádzkový poriadok opálovej bane na banskom poli LIBANKA

 1. Platnosť
 2. Tento prevádzkový poriadok platí pre návštevníkov Banského diela na banskom poli Libanka.
 3. Každý návštevník je povinný zoznámiť sa pri vstupe do banského diela s týmto návštevným poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia.
 4. Vstup do banského diela je povolený len v prevádzkovej dobe a so sprievodcom/sprievodcami a s platnou vstupenkou.

Základné pojmy

Na účely tohto návštevného poriadku sa považuje za

 • návštevníka banského diela každá fyzická osoba, ktorá vstúpi do banského diela s cieľom jeho kultúmo-výchovného využívania
 • kultúrno-výchovné využívanie banského diela je každý organizovaný vstup a prehliadka sprístupnenej časti banského diela s cieľom poznávania jeho prírodných, historických a kultúrnych hodnôt
 • prevádzkovateľ Opálové bane Libanka, s.r.o.
 • sprievodcu fyzická osoba určená prevádzkovateľom, ktorá je viditeľne označená ako sprievodca spôsobom odlišujúcim ju od návštevníkov banského diela.

Vstup do podzemia, vybavenie

 1. Každý návštevník musí byť vybavený ochrannou prilbou s osobným svietidlom a nepremokavým plášťom.
 2. Návštevník vstupuje do podzemia na vlastné riziko, musí dbať na pokyny sprievodcu.
 3. V jednej skupine môže byť 20 návštevníkov. Maximálny počet návštevníkov je 25.
 4. Deti do 15 rokov môžu vstupovať do podzemia len v sprievode zodpovednej dospelej osoby.
 5. Skupina návštevníkov musí tvoriť kompaktný celok
 6. Návštevník onakého diela prehlasuje, bol poučený s príslušnej časti havarijného plánu a traumatologického plánu ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť prevádzkového poriadku a sú im plne jasné. Za osoby mladšie blízke veku dospelého, zodpovedajú osoby, ktoré vytvorili objednávku vstupu do podzemia bane a taktiež sú povinné tieto soby informovať v plnom rozsahu.
 7. Za osobné veci vnesené do banského diela si zodpovedá každý návštevník sám.
 8. Je povolené fotografovať a filmovať v priestoroch banského diela, len v miestach na to určených. Vyžaduje sa povolenie – udeleného súhlasu prevádzkovateľa.
 9. Zákaz vstupu do podzemia
 10. Do podzemia nesmú vstupovať návštevníci, ktorí sú si vedomí toho, že nemajú dobrý zdravotný stav a návštevníci trpiaci klaustrofóbiou.
 11. Vstup do priestorov môže byť odopretý osobám, ktorých návšteva by mohla narušiť poriadok, bezpečnosť a čistotu banského diela. Na vstup do banského diela nie je jednostranný právny nárok.

Povinnosti návštevníkov

 1. Návštevníci sú povinný oboznámiť s týmto návštevným poriadkom, riadiť sa jeho ustanoveniami a pokynmi sprievodcu.
 2. Vstúpiť do banského diela a pohybovať sa po sprístupnenej časti možno len so sprievodcom po vyznačenej prehliadkovej trase.
 3. Návštevníci nesmú:
 4. vstupovať do banského diela so psami alebo inými zvieratami, batožinou s rozmermi väčšími ako 50 x 35 x 25 cm alebo pod vplyvom alkoholu alebo omamných a psychotropných látok,
 5. dotýkať sa, poškodzovať a ničiť banské exponáty a prírodné krásy
 6. poškodzovať banskú výstuž ako aj samotné banské dielo
 7. zbierať nerasty,
 8. odhadzovať odpadky, fajčiť alebo inak znečisťovať banské dielo a jeho okolie,
 9. konzumovať potraviny a nápoje,
 10. rušiť pokoj a ticho a akýmkoľvek spôsobom narúšať výklad sprievodného slova pre návštevníkov,
 11. dotýkať sa elektrického zariadenia,
 12. poškodzovať technické zariadenia,
 13. oslepovať návštevníkov alebo narúšať priebeh prehliadky používaním vlastných svietidiel,

k vybočovať a pohybovať sa mimo prehliadkovej trasy,

 1. vstupovať do otvorených priestorov mimo vyznačenej trasy, m. vzďaľovať sa od skupiny návštevníkov vedenej sprievodcom, zdržiavať sa a obmedzovať pohyb ostatných návštevníkov
 2. Ak si návštevník počas návštevy spôsobí poranenie alebo úraz musí túto skutočnosť okamžite nahlásiť sprievodcovi.
 3. Každý návštevník je povinný nahradiť škody, ktoré boli vznikli jeho zavinením na zariadení banského diela alebo ktorú spôsobí iným návštevníkom.

Povinnosti prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ je povinný pred vstupom do podzemia návštevníkov vybaviť ochrannými pomôckami tak ako je to uvedené v či. III. Bod. 1.
 2. Sprevádzať návštevníkov zabezpečiť len keď je zabezpečené dostatočné vetranie bane.
 3. Prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečnosť banského diela, v prípade keď banské dielo nie je bezpečné nevpustí návštevníkov do podzemia.
 4. V prípade zdravotných ťažkostí návštevníka sprievodca musí ukončiť exkurziu a s celou skupinou vyfárať z podzemia.
 5. V prípade ohrozenia životov a zdravia návštevníkov sprievodca je povinný vyviesť podľa možnosti skupinu na povrch.

Záverečné ustanovenie

V prípade, že návštevník ani po upozornení nerešpektuje ustanovenia návštevného poriadku alebo príkazy sprievodcu, tento je povinný ukončiť exkurziu. V tomto prípade prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené návštevníkom.