Regulamin zwiedzania kopalni opalu na polu górniczym LIBANKA

 1. Obowiązywanie
 2. Niniejszy regulamin zwiedzania obowiązuje zwiedzających kopalni na polu górniczym Libanka.
 3. Każdy zwiedzający ma obowiązek zapoznać się przy wejściu kopalni z niniejszym regulaminem zwiedzania i przestrzegać jego postanowień.
 4. Wejście do kopalni jest dozwolone wyłącznie w godzinach otwarcia i z przewodnikiem/przewodnikami oraz z ważnym biletem.

Podstawowe pojęcia

Na potrzeby niniejszego regulaminu zwiedzania uważa się że

 • zwiedzający kopalnię to każda osoba fizyczna, która wejdzie do kopalni w celu kulturalno-wychowawczego wykorzystania kopalni
 • kulturalno-wychowawcze wykorzystanie kopalni to każde zorganizowane wejście i zwiedzanie udostępnionej kopalni w celu poznawania jej wartości przyrodniczych, historycznych i kulturalnych
 • operator kopalni Opálové bane Libanka, s.r.o.
 • przewodnik osoba fizyczna wskazana przez operatora kopalni, która jest w spoósb widoczny oznaczona jako przewodnik w sposób odróżniający ją od zwiedzających kopalnię.

Wejście do podziemi, wyposażenie

 1. Każdy zwiedzający musi być wyposażony w kask ochronny z latarką i pelerynę.
 2. Zwiedzający wchodzi do podziemi na własne ryzyko, musi przestrzegać poleceń przewodnika.
 3. W jednej grupie może być 20 zwiedzających. Maksymalna liczba zwiedzających to 25.
 4. Dzieci do lat 15 mogą wchodzić do podziemi wyłącznie z opiekunem będącym osobą dorosłą.
 5. Grupa zwiedzających musi stanowić zwartą kolumnę.
 6. Zwiedzający niniejszej kopalni oświadcza, że został pouczony w zakresie odpowiednich części procedury na wypadek akcji ratowniczej, ewakuacji i wystąpienia uszkodzenia zdrowia, które stanowią nieodłączną część regulaminu zwiedzania i są dla nich w pełni zrozumiałe. Za osoby młodsze bliższe wieku dorosłego, odpowiadają osoby, które zrobiły zamówienie wejścia do podziemia kopalni i mają także obowiązek poinformować o tym te osoby w pełnym zakresie.
 7. Za rzeczy osobiste wniesione do kopalni każdy zwiedzający odpowiada sam.
 8. Fotografowanie i filmowanie na terenie kopalni dozwolone jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Wymagane jest pozwolenie – udzielenie zgody przez operatora kopalni.
 9. Zakaz wstępu do podziemia
 10. Do podziemia nie mogą wchodzić zwiedzający, którzy są świadomi tego, że nie mają dobrego stanu zdrowia ani zwiedzający cierpiący na klaustrofobię.
 11. Może się zdarzyć odmowa wejścia na teren kopalni dla osób, których wizyta mogłaby naruszyć porządek, bezpieczeństwo i czystość kopalni. Prawo do wejścia do kopalni nie jest prawem jednostronnym.

Obowiązki zwiedzających

  1. Zwiedzający mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem zwiedzania, stosować się do jego postanowień i poleceń przewodnika.
  2. Wejść do kopalni i poruszać się po udostępnionej części można wyłącznie z przewodnikiem po wyznaczonej trasie zwiedzania.
  3. Zwiedzającym nie wolno:
  4. wchodzić do kopalni z psami ani innymi zwierzętami, bagażem o rozmiarach większych niż 50 x 35 x 25 cm ani pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających i psychotropowych,
  5. dotykać, uszkadzać ani niszczyć eksponatów górniczych ani przyrody
  6. uszkadzać zbrojenia górniczego ani samej kopalni
  7. zbierać minerałów,
  8. wyrzucać śmieci, ani w inny sposób zanieczyszczać kopalni i jej okolicy,
  9. spożywać posiłków ani napoji,
  10. naruszać spokoju i ciszy i w jakikolwiek sposób zakłócać wykładu przewodnika zwiedzającym,
  11. dotykać urządzeń elektrycznych,
  12. uszkadzać urządzeń technicznych,
  13. oślepiać zwiedzających ani naruszać przebiegu zwiedzania używaniem własnych latarek, zbaczać z drogi i poruszać się poza trasą zwiedzania,
  14. wchodzić do otwarych przestrzeni poza wyznaczoną trasą, m. oddalać się od grupy zwiedzających prowadzonej przez przewodnika, zatrzymywać się i spowalniać pozostałych zwiedzających
  15. Jeżeli zwiedzający w trakcie zwiedzania zrani się lub ulegnie wypadkowi musi ten fakt natychmiast zgłosić przewodnikowi.
  16. Każdy zwiedzający ma obowiązek odszkodowania szkód, które powstały z jego winy na urządzeniach kopalni lub spowodowanej innym zwiedzającym.

Obowiązki operatora kopalni

 1. Operator kopalni ma obowiązek przed wejściem do podziemia wyposażyć zwiedzających w środki ochrony wymienione w art. III. punkt 1.
 2. Zwiedzanie organizować jedynie przy zapewnionej wystarczającej wentylacji kopalni.
 3. Operator kopalni odpowiada za bezpieczeństwo kopalni, w przypadku gdy kopalnia nie jest bezpieczna nie wpuści zwiedzających do podziemia.
 4. W przypadku problemów zdrowotnych zwiedzającego przewodnik musi zakończyć wycieczkę i wraz z całą grupą wyjechać z kopalni.
 5. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia zwiedzających przewodnik ma obowiązek wyprowadzić w miarę możliwości grupę na powierzchnię.

Postanowienia końcowe

W przypadku, gdy zwiedzający nawet po zwróceniu mu uwagi nie stosuje się do postanowień regulaminu zwiedzania lub poleceń przewodnika, przewodnik ma obowiązek ukończyć wycieczkę. W tym przypadku operator kopalni nie odpowiada za szkody spowodowane przez zwiedzającego.